بارگذاری...
بارگذاری...

توضیحات

این محصول مانند مشابه از ۳ قسمت رزوه , نری و مادگی تشکیل شده است.با این تفاوت که قسمت نری آن(لوله ۵داربستی) دست دوم بکار گرفته شده است.

نری قسمت صلیب قوطی نو و لوله نری دست دوم مادگی: لوله ۶ با ضخامت ۲/۵ میلی متری نو رزوه:گام ۶ به طول ۲۰ سانتیمتر نو است