جک صلیبدار ساختمانی

تعاریفجهت بتن ریزی سازه های با وزن سبکتر بعنوان پایه موقت تا زمان گیرش بتن از جک سقفی استفاده میشود .همچنین از جک های ساختمانی در نگهداری قالب بندی دیوارهای برشی و شاقولی قالب این دیوار استفاده میکنند .جکهای ساختمانی به شکل های مختلفی ساخته میشود که عبارتست ازسقفی ساده...