نوسازی ورزشگاه رز بول

یکی از چالش های مهارت های مختلف تجارت در نمایشگاه ، این رقابت های داربستی تیم های دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک Kwantlen را هنگام ساخت و ساخت داربست ، با استفاده از مواد اهدا شده توسط داربست دپو ، در مدت زمان 5 ساعت آزمایش کرد. سرپرستان Buildwall داربستهایی که...